برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۱۷

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۶۸

  آن لعل در آبگینهٔ ساده بیار  
  و آن محرم و مونس هر آزاده بیار  
  چون میدانی که مدّت عالم خاک  
  بادیست که زود بگذرد باده بیار  

۲۶۹

  از بودنی ایدوست چه داری تیمار  
  وز فکرت بیهوده دل و جان افکار  
  خرّم بزی و جهان بشادی گذران  
  تدبیر نه با تو کرده‌اند آخر کار  

۲۷۰

  از گردش روزگار بهری برگیر  
  بر تخت طرب نشین بکف ساغر گیر  
  از طاعت و معصیت خدا مستغنی است  
  باری تو مراد خود ز عالم برگیر