برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۱۹

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۲۷۴

  ای دوست غم جهان بیهوده مخور  
  بیهوده غم جهان فرسوده مخور  
  چون بود گذشت و نیست نابود پدید  
  خوش باش و غم بوده و نابوده مخور  

۲۷۵

  این اهل قبول خاک گشتند و غبار  
  هر ذرّه ز هر ذرّه گرفتند کنار  
  آه این چه شرابیست که ناخورده درست  
  بیخود شده و بیخبرند از همه کار  

۲۷۶

  با ساده رخان بادهٔ ناب اولیتر  
  واندر مستی دیده پرآب اولیتر  
  چون عالم دون بکس وفائی نکند  
  از باده در او مست و خراب اولیتر