برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۱
مقدمه

است و الله اعلم بالصواب.

در کتاب مونس‌الاحرار که در سنه ۷۴۱ هجری بقلم محمد بن بدر جاجرمی شاعر نوشته شده در باب بیست و هشتم آن که راجع برباعیات است مؤلف فصل مخصوص مستقلی برای رباعیات خیام بعنوان فصل پنجم در رباعیات ملک الحکماء عمر خیام رحمة الله علیه منعقد نموده و در آن فصل سیزده رباعی باسم و رسم باو نسبت داده است.

در تاریخ گزیده که مقارن مونس‌الاحرار در سنهٔ هفتصد و سی تألیف شده در فصل شعراء عجم در ترجمهٔ حال خیام گوید:

«خیام و هو عمر بن ابراهیم در اکثر علوم خاصه در نجوم سرآمد زمان خود بود و ملازم سلطان ملکشاه سلجوقی بود رسائل خوب و اشعار نیکو دارد و من اشعاره.

  هر ذره که بر روی زمینی بوده است خورشید رخی زهره جبینی بوده است  
  گرد از رخ آستین بآزرم فشان کان هم رخ خوب نازنینی بوده است  

در کتاب فردوس التواریخ تألیف مولانا خسرو ابرقوهی در سنهٔ ۸۰۸ فصلی در ترجمهٔ حال عمر خیّام منعقد است و عین عبارت آن اینست:

«خیام، و هو عمر بن ابراهیم خیّام در اکثر علوم خاصه در علم نجوم سرآمد زمان خود بود رسائل جهانگیر و اشعار