برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۳۳

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۰۴

  میپرسیدی که چیست این نقش مجاز  
  گر برگویم حقیقتش هست دراز  
  نقشی است پدید آمده از دریائی  
  و آنگاه شده بقعر آن دریا باز  

۳۰۵

  وقت سحر است خیز ای مایهٔ ناز  
  نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز  
  کانها که بجایند نپایند دراز  
  و آنها که شدند کس نمی‌آید باز  

۳۰۶

  یارب تو جمال آن مه مهر انگیز  
  آراستهٔ بسنبل عنبر بیز  
  پس حکم همی کنی که در وی منگر  
  این حکم چنان بود که کجدار و مریز