برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۳۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۱۳

  خیّام اگر ز باده مستی خوش باش  
  با ماه رخی اگر نشستی خوش باش  
  چون عاقبت کار جهان نیستی است  
  انگار که نیستی چو هستی خوش باش  

۳۱۴

  در کارگه کوزه گری رفتم دوش  
  دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش  
  هر یک بزبان حال با من گفتند  
  کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش  

۳۱۵

  زانروح که راح ناب میخوانندش  
  تیمار دل خراب میخوانندش  
  جامی دو سه سنگین بمن آرید سبک  
  خیر آب چرا شراب میخوانندش