برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۴۰

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۱۹

  هفتاد و دو ملتند در دین کم و بیش  
  از ملتها عشق تو دارم در پیش  
  چه کفر و چه اسلام چه طاعت چه گناه  
  مقصود توئی بهانه بردار ز پیش  

۳۲۰

  یکی هنرم بین و گنه ده ده بخش  
  هر جرم که رفت حسبةً لله بخش  
  از باد هوا آتش کین را مفروز  
  ما را بسر خاک رسول الله بخش  

۳۲۱

  می در قدح انصاف که جانیست لطیف  
  در کالبد شیشه روانیست لطیف  
  لایق نبود هیچ گران همدم می  
  جز ساغر باده کان گرانیست لطیف