برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۴۲

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
از قعر حضیض خاک تا اوج زحل کردم همه مشکلات گردونرا حل بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل هر بند گشاده شد مگر بند اجل خیام