برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۴۴

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۲۵

  این صورت کوزه جمله نقش است و خیال  
  عارف نبود هرکه نداند این حال  
  بنشین قدح باده بنوش و خوش باش  
  فارغ شو ازین نقل و خیالات محال  

۳۲۶

  با سرو قدی تازه‌تر از خرمن گل  
  از دست مده جام می و دامن گل  
  زان پیش که ناگه شود از باد اجل  
  پیراهن عمر تو چو پیراهن گل  

۳۲۷

  در سر مگذار هیچ سودای محال  
  می خور همه ساله ساغر مالامال  
  با دختر رز نشین و عیشی میکن  
  دختر بحرام به که مادر بحلال