برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۵۰

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۳۷

  این چرخ فلک که ما در او حیرانیم  
  فانوس خیال از او مثالی دانیم  
  خورشید چراغ آن و عالم فانوس  
  ما چون صوریم کاندر او گردانیم  

۳۳۸

  با رحمت تو من از گنه نندیشم  
  با توشهٔ تو ز رنج ره نندیشم  
  گر لطف توام سفید رو گرداند  
  حقّا که ز نامهٔ سیه نندیشم  

۳۳۹

  با نفس همیشه در نبردم چه کنم  
  وز کردهٔ خویشتن بدردم چه کنم  
  گیرم که ز من در گذرانی بکرم  
  زین شرم که دیدی که چه کردم چه کنم