برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۵۹

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۵۸

  گل گفت که من یوسف مصر چمنم  
  یاقوت گرانمایهٔ پر زر دهنم  
  گفتم چو تو یوسفی نشانی بنمای  
  گفتا که بخون غرقه نگر پیرهنم  

۳۵۹

  گویند مرا که می پرستم هستم  
  گویند مرا فاسق و مستم هستم  
  در ظاهر من نگاه بسیار مکن  
  کاندر باطن چنانکه هستم هستم  

۳۶۰

  ما افسر خان و تاج کی بفروشیم  
  دستار و قصب ببانگ نی بفروشیم  
  تسبیح که پیک لشکر تزویر است  
  ناگاه بیک پیاله می بفروشم