برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

آثار خیّام

۱ – رباعیّات فارسی خیّام.

۲ – اشعار عربی که بیش از چند قطعه نیست.

۳ – رسالهٔ جبر و مقابله بعربی که در پاریس بطبع رسیده

۴ – رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس (نسخهٔ خطی آن در کتابخانه لیدن موجود و در سال ۱۳۱۴ در طهران طبع شده است).

۵ – مختصری در طبیعیات (بنسبت شهرزوری).

۶ – زیج ملکشاهی که یکی از مؤلفین آن خیّام است (بنسبت شیخ عبدالواحد در شرح سی فصل).

۷ – صحیفهٔ بزبان فارسی در علم کلیات بنام فخر الملک بن مؤیدالملک (در شماره سوم مجله شرق در اسفند ۱۳۰۹ طبع شده است)

۸ – رساله‌ای بزبان فارسی در کلیّات وجود (که نسخهٔ آن در کتابخانهٔ شرقی موزهٔ بریطانیای لندن موجود است).

۹ – رساله‌ای در کون و تکلیف (که شهرزوری باو نسبت داده و در مصر در مجموعهٔ جامع‌البدایع طبع شده است).

۱۰ – رسالة فی الاحتیال لمعرفة مقداری الذهب والفضه فی جسم مرکب منهما (در کتابخانه گوتا آلمان نسخهٔ خطی آن موجود و در آخر رباعیات فارسی خیام چاپ برلن طبع شده)