برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۶۷

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۸۲

  رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین  
  نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین  
  نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین  
  اندر دو جهان کرا بود زهرهٔ این  

۳۸۳

  روزی که گذشت از او دگر یاد مکن  
  فردا که نیامدست فریاد مکن  
  بر نامده و گذشته بنیاد مکن  
  حالی خوش باش و عمر بر باد مکن  

۳۸۴

  زین گنبد گردنده بدافعالی بین  
  وز رفتن دوستان جهان خالی بین  
  تا بتوانی تو یک نفس خود را باش  
  فردا منگر دی مطلب حالی بین