برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۶۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۳۸۵

  قومی متفکرند در مذهب و دین  
  جمعی متحیرند در شک و یقین  
  ناگاه منادئی در آید ز کمین  
  کای بیخبران راه نه آنیست و نه این  

۳۸۶

  گاویست بر آسمان و نامش پروین  
  گاویست دگر نهفته در زیر زمین  
  گر بینائی چشم حقیقت بگشا  
  زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین  

۳۸۷

  گر بر فلکم دست بدی چون یزدان  
  برداشتمی من این فلک را ز میان  
  وز نو فلک دگر چنان ساختمی  
  کازاده بکام دل رسیدی آسان