برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۷۵

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۰۰

  از درس علوم جمله بگریزی به  
  واندر سر زلف دلبر آویزی به  
  زان پیش که روزگار خونت ریزد  
  تو خون قنینه در قدح ریزی به  

۴۰۱

  از هرچه نه خرّمیست کوتاهی به  
  می هم ز کف بتان خرگاهی به  
  مستیّ و قلندریّ و گمراهی به  
  یک جرعهٔ می ز ماه تا ماهی به  

۴۰۲

  اندیشهٔ عمر بیش از شصت منه  
  هرجا که قدم نهی بجز مست منه  
  زان پیش که کاسهٔ سرت کوزه کنند  
  تو کوزه ز دوش و قدح از دست منه