برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۸۰

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۱۵

  آن به که ز جام باده دل شاد کنی  
  وز نامده و گذشته کم یاد کنی  
  وین عاریتی روان زندانی را  
  یک لحظه ز بند عقل آزاد کنی  

۴۱۶

  آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی  
  معذوری اگر در طلبش میکوشی  
  باقی همه رایگان نیرزد هشدار  
  تا عمر گرانمایه بدان نفروشی  

۴۱۷

  آنها که ز پیش رفته‌اند ای ساقی  
  در خاک غرور خفته‌اند ای ساقی  
  رو باده خور و حقیقت از من بشنو  
  باد است هرآنچه گفته‌اند ای ساقی