برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۸۶

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۳۳

  با من تو هرآنچه گوئی از کین گوئی  
  پیوسته مرا ملحد و بیدین گوئی  
  من خود مقرم بدانچه گوئی لیکن  
  انصاف بده ترا رسد کاین گوئی  

۴۳۴

  برجه برجه ز جامه خواب ای ساقی  
  در ده در ده شراب ناب ای ساقی  
  زان پیش که از کاسهٔ سر کوزه کنند  
  از کوزه بکاسه کن شراب ای ساقی  

۴۳۵

  بر رهگذرم هزار جا دام نهی  
  گوئی که بگیرمت اگر گام نهی  
  یک ذرّه جهان ز حکم تو خالی نیست  
  حکمم تو کنیّ و عاصیم نام نهی