برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۸۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۳۹

  پیری دیدم بخانهٔ خمّاری  
  گفتم نکنی ز رفتگان اخباری  
  گفتا: می خور که همچو ما بسیاری  
  رفتند و خبر باز نیامد باری  

۴۴۰

  تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی  
  مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی  
  خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی  
  بادیم همه باده بیار ای ساقی  

۴۴۱

  تا چند ز یاسین و برات ای ساقی  
  بنویس بمیخانه برات ای ساقی  
  روزی که برات ما بمیخانه برند  
  آنروز به از شب برات ای ساقی