برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۹۲

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۵۱

  چون هست زمانه در شتاب ای ساقی  
  بر نه بکفم جام شراب ای ساقی  
  هنگام صبوح قفل از در بگشای  
  می ده که برآمد آفتاب ای ساقی  

۴۵۲

  خواهی که اساس عمر محکم یابی  
  یک چند بعالم دل خرّم یابی  
  فارغ منشین ز خوردن بادهٔ صاف  
  تا لذّت عمر خود دمادم یابی  

۴۵۳

  خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی  
  ایمن شده از همه تمنای تو دی  
  تو شاد بزی که بی تقاضای تو دی  
  دادند قرار کار فردای تو دی