برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۱۹۹

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۶۰

  رو بیخبری گزین اگر باخبری  
  تا از کف مستان ازل باده خوری  
  تو بیخبری بیخبری کار تو نیست  
  هر بیخبری را نرسد بیخبری  

۴۶۱

  زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری  
  پر کن قدحی بخور بمن ده دگری  
  زان پیشتر ای صنم که در رهگذری  
  خاک من و تو کوزه کن کوزه‌گری  

۴۶۲

  زنهار کنون که میتوانی باری  
  بردار ز خاطر عزیزان باری  
  کاین مملکت حسن نماند جاوید  
  از دست تو هم برون رود یکباری