برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۲۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷

  عاشق همه ساله مست و شیدا بادا  
  دیوانه و شوریده و رسوا بادا  
  در هشیاری غصهٔ هرچیز خوریم  
  چون مست شدیم هرچه بادا بادا  

۸

  عاقل بچه امّید در این کهنه سرا  
  بر دولت او نهد دل از بهر خدا  
  هرگاه که خواهد که نشیند از پا  
  گیرد اجلش دست که بالا بنما  

۹

  قرآن که مهین کلام خوانند او را  
  گه گاه نه بر دوام خوانند او را  
  بر گرد پیاله آیتی روشن هست  
  کاندر همه جا مدام خوانند او را