برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۲۰۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۴۷۵

  ما و می و معشوق و صبوح ایساقی  
  از ما ناید توبه نصوح ای ساقی  
  تا کی خوانی قصهٔ نوح ایساقی  
  پیش آر سبک راحت روح ایساقی  

۴۷۶

  من ترک همه کردم و ترک می نی  
  از جمله گریزپا شدم از وی نی  
  آیا بود آنکه من مسلمان گردم  
  پس ترک می مغانه کردن هی هی  

۴۷۷

  هان تا بر مستان بدرشتی نشوی  
  یا از درِ نیکوان بزشتی نشوی  
  می خور که بخوردن و بناخوردن می  
  گر آلت دوزخی بهشتی نشوی