برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۲۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۳

  با بط میگفت ماهئی در تب و تاب  
  «باشد که بجوی رفته باز آید آب؟»  
  بط گفت که: چون من و تو گشتیم کباب  
  دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب  

۱۴

  چندان بخورم شراب کاین بوی شراب  
  آید ز تراب، چون روم زیر تراب  
  گر بر سر خاک من رسد مخموری  
  از بوی شراب من شود مست و خراب  

۱۵

  روزی دو که مهلتست می خور می ناب  
  کاین عمر دو روزه بر نگردد، دریاب  
  دانی که جهان رو بخرابی دارد  
  تو نیز شب و روز ز می باش خراب