برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۲۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۲۸

  اکنون که جهان را بخوشی دسترسیست  
  هر زنده دلی را سوی صحرا هوسیست  
  بر هر شاخی طلوع موسی دستیست  
  در هر نفسی خروش عیسی نفسیست  

۲۹

  اکنون که گل سعادتت پربار است  
  دست تو ز جام می چرا بیکار است  
  می خور که زمانه دشمنی غدّار است  
  در یافتن روز چنین دشوار است  

۳۰

  امروز ترا دسترس فردا نیست  
  و اندیشهٔ فردات بجز سودا نیست  
  ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست  
  کاین باقی عمر را بقا پیدا نیست