برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۳۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۳۴

  ای چرخ فلک خرابی از کینهٔ تست  
  بیداد گری پیشهٔ دیرینهٔ تست  
  ای خاک اگر سینهٔ تو بشکافند  
  بس گوهر قیمتی که در سینهٔ تست  

۳۵

  ای دل چو زمانه میکند غمناکت  
  ناگه برود ز تن روان پاکت  
  بر سبزه نشین بکام دل روزی چند  
  زآن پیش که سبزه بردمد از خاکت  

۳۶

  ای دل چو نصیب تو همه خون شدن است  
  احوال تو هر لحظه دگرگون شدن است  
  ای جان تو بتن بهر چه کار آمده‌ای  
  چون عاقبت کار تو بیرون شدن است