برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۳۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵۲

  تا باز شناختم من این پای ز دست  
  این چرخ فرومایه مرا دست ببست  
  افسوس که در حساب خواهند نهاد  
  عمری که مرا بی می و معشوقه گذشت  

۵۳

  تا چند زنم بروی دریاها خشت  
  بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت  
  خیام که گفت دوزخی خواهد بود  
  که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت؟  

۵۴

  تا کی ز چراغِ مسجد و دود کنشت  
  تا چند زیانِ دوزخ و سود بهشت  
  رو بر سرِ لوح بین که استاد قضا  
  روز ازل آنچه بودنی بود نوشت