برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۴۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۳

  در بزم خرد عقل دلیل سره گفت  
  در روم و عرب میمنه و میسره گفت  
  گر نا اهلی گفت که می ناسره است  
  من چون شنوم چونکه خدایش سره گفت  

۷۴

  در پردهٔ اسرار کسی را ره نیست  
  زین تعبیه جان هیچکس آگه نیست  
  جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست  
  می خور که چنین فسانه‌ها کوته نیست  

۷۵

  در جام طرب بادهٔ گلرنگ خوش است  
  با نغمهٔ عود و نالهٔ چنگ خوش است  
  زاهد که خبر ندارد از جام شراب  
  دور از بر ما هزار فرسنگ خوش است