برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۵۱

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۸۸

  دل گفت مرا علم لدُنّی هوس است  
  تعلیمم کن اگر ترا دسترس است  
  گفتم که الف گفت دگر هیچ مگوی  
  در خانه اگر کس است یکحرف بس است  

۸۹

  دنیا دیدیّ و هرچه دیدی هیچ است  
  وان نیز که گفتیّ و شنیدی هیچ است  
  سر تا سر آفاق دویدی هیچ است  
  آن نیز که در خانه خزیدی هیچ است  

۹۰

  دنیا نه مقام تست نه جای نشست  
  فرزانه در او خراب اولیتر و مست  
  بر آتش غم ز باده آبی میزن  
  ز آن پیش که در خاک روی باد بدست