برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۶۸

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۲۷

  می نوش که عمر جاودانی اینست  
  خود حاصلت از دور جوانی اینست  
  هنگام گل و مُلست و یاران سرمست  
  خوش باش دمی که زندگانی اینست  

۱۲۸

  نازم بخرابات که اهلش اهلست  
  چون نیک نظر کنی بدش هم سهلست  
  از مدرسه بر نخاست یک اهل دلی  
  ویران شود این خرابه دارالجهلست  

۱۲۹

  نه لایق مسجدم نه در خورد کنشت  
  ایزد داند گل مرا از چه سرشت  
  چون کافر درویشم و چون قحبهٔ زشت  
  نه دین و نه دنیا و نه امّید بهشت