برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۶۹

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۳۰

  نیکیّ و بدی که در نهاد بشر است  
  شادیّ و غمی که در قضا و قدر است  
  با چرخ مکن حواله کاندر ره عشق  
  چرخ از تو هزاربار بیچاره‌تر است  

۱۳۱

  هرچند که از گناه بدبختم و زشت  
  نومید نیم چو بت پرستان ز کنشت  
  اما سحری که میرم از مخموری  
  می خواهم و معشوق چه دوزخ چه بهشت  

۱۳۲

  هر دل که در او مهر و محبت نسرشت  
  خواه اهل سجاده باش خواه اهل کنشت  
  در دفتر عشق نام هر کس که نوشت  
  آزاد ز دوزخ است و فارغ ز بهشت