برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۷۲

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۳۹

  یک جرعهٔ می ز ملک کاوس بهست  
  وز تخت قباد و ملکت طوس بهست  
  هر ناله که رندی بسحرگاه زند  
  از طاعت زاهدان سالوس بهست  

۱۴۰

  یک شیشه شراب و لب یار و لب کشت  
  این جمله مرا نقد و ترا نسیه بهشت  
  قومی به بهشت و دوزخ اندر گروند  
  که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت  

۱۴۱

  تا بتوانی غم جهان هیچ مسنج  
  بر دل منه از آمده و نامده رنج  
  خوش میخور و میباش درین دیر سپنج  
  با خود نبری جوی اگر داری گنج