برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۷۳

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۴۲

  بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ  
  وز حاصل عمر چیست در دستم هیچ  
  شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ  
  من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ  

۱۴۳

  ای عارض تو نهاده بر نسرین طرح  
  روی تو فکنده بر بتان چین طرح  
  وی غمزهٔ تو داده شه بابل را  
  اسب و رخ و پیل و بیدق و فرزین طرح  

۱۴۴

  چون عمر بسر رسد چه بغداد و چه بلخ  
  پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ  
  می نوش که بعد از من و تو ماه بسی  
  از سلخ بغرّه آید از غرّه بسلخ