برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۷۴

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۴۵

  آنان که اساس کار بر زرق نهند  
  آیند و میان جان و تن فرق نهند  
  بر فرق نهم خروس می را پس ازین  
  گر همچو خروسم ارّه بر فرق نهند  

۱۴۶

  آنانکه اسیر عقل و تمییز شدند  
  در حسرت هست و نیست ناچیز شدند  
  رو با خبرا تو آب انگور گزین  
  کان بیخبران بغوره میویز شدند  

۱۴۷

  آنان که بکار عقل در میکوشند  
  هیهات که جمله گاو نر میدوشند  
  آن به که لباس ابلهی در پوشند  
  کامروز بعقل نرّه می نفروشند