برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۷۹

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۵۴

  آن روز که توسن فلک زین کردند  
  و آرایش مشتریّ و پروین کردند  
  این بود نصیب ما ز دیوان قضا  
  ما را چه گنه قسمت ما این کردند  

۱۵۵

  آن کاسه که بس نکوش پرداخته‌اند  
  بشکسته و بر رهگذر انداخته‌اند  
  زنهار بر او قدم بخواری ننهی  
  کان کاسه ز کاسهای سر ساخته‌اند  

۱۵۶

  آن کاسه‌گری که کاسهٔ سرها کرد  
  در کاسه‌گری صنعت خود پیدا کرد  
  بر خوان وجود ما نگون کاسه نهاد  
  و آن کاسهٔ سرنگون پر از سودا کرد