برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۸۲

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۶۳

  آنها که کِشندهٔ نبید نابند  
  وانها که بشب همیشه در محرابند  
  بر خشک کسی نیست همه در آبند  
  بیدار یکیست دیگران در خوابند  

۱۶۴

  آورد باضطرارم اوّل بوجود  
  جز حیرتم از حیات چیزی نفزود  
  رفتیم باکراه و ندانیم چه بود  
  زین آمدن و بودن و رفتن مقصود  

۱۶۵

  اجرام که ساکنان این ایوانند  
  اسباب تردّد خردمندانند  
  هان تا سر رشتهٔ خرد گم نکنی  
  کانان که مدبّرند سرگردانند