برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۹۱

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۹۰

  تا زهره و مه در آسمان گشت پدید  
  بهتر ز می لعل کسی هیچ ندید  
  من در عجبم ز می فروشان کایشان  
  به زانچه فروشند چه خواهند خرید  

۱۹۱

  توبه مکن از می اگرت می باشد  
  صد توبهٔ نادمات در پی باشد  
  گل جامه دران و بلبلان ناله زنان  
  در وقت چنین توبه روا کی باشد  

۱۹۲

  جانم بفدای آنکه او اهل بود  
  سر در قدمش اگر نهم سهل بود  
  خواهی که بدانی بیقین دوزخ را  
  دوزخ بجهان صحبت نااهل بود