برگه:RobaiyatKhayyamRamazani.pdf/۹۳

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۱۹۶

  چون کار نه بر مراد ما خواهد بود  
  اندیشه و جهد ما کجا دارد سود  
  پیوسته نشسته‌ایم در حسرت آنک  
  دیر آمده‌ایم و رفت میباید زود  

۱۹۷

  چون مرده شوم خاک مرا گم سازید  
  احوال مرا عبرت مردم سازید  
  پس خاک و گلم بباده آغشته کنید  
  وز کالبدم خشت سر خم سازید  

۱۹۸

  چون نیست درین زمانه سودی ز خرد  
  جز بیخرد از زمانه سودی نخورد  
  پیش آور از آن می که خرد را ببرد  
  تا بو که زمانه سوی ما به نگرد