برگه:Sharaf 16 Rabi al thani 1301.pdf/۱

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

نمره شانزدهم

ربیع‌الثّانی سنه ۱۳۰۱

این روزنامه شریفه ماهی یک نمره بطبع میرسد
قیمت نسخه یکقران سالیانه یکتومان و دو هزار دینار

 
 

جناب امین‌السُّلطان

جناب میرزا علی اصغرخان امین‌السّلطان وزیر دربار اعظم و خزانه عامره و گمرک و غیره و غیره از بدو عمر در ظلّ تربیت و توجّه خاص ملوکانه پرورش و تربیت یافته و بیمن تربیت و مرحمت مخصوص شاهنشاهی استعداد و جوهر ذاتی خود را بروز داده تا بشرف لیاقت خدمت