برگه:Sharaf 16 Rabi al thani 1301.pdf/۲

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

حضور همیون مایل کردیدند سال هزار و دویست و هشتاد و هفت که در سفر عتبات عالیات شرف التزام رکاب همایون را داشتند در کربلای معلّی بمنصب پیشخدمتی حضور همایون سرافراز و در سنه هزار و دویست و هشتاد و نه در دارالخلافه بمنصب صاحبجمعی نواب دیوانی منصوب کردیدند و در سال هزار و دویست نود و سنه هزار و دویست و نود و پنج که موکب همایون تشریف فرمای ساحت فرنکستان شد در دارالخلافه بنیابت مرحوم امین‌السّلطان برقرار و متصّدی تمام مشاغل و اعمال راجعه بآنمرحوم بودند در مراجعت از سفر اوّل باعطای یکقطعه کل کمر الماس و در مراجعت از سفر ثانی بیکقبضه قمه مرصّع سرافرازی حاصل نمودند در سنه هزار و دویست و نود و هفت بخزانه‌داری نظام کلّ ممالک محروسه منصوب کردیده دو سال تمام این خدمت بزرک را با کمال کفایت و خوبی اداره نمودند در هزار و دویست و نود و هشت بخطاب نبیل جنابی و منصب سرتیپی اول و خدمت قراولی مخصوص ذات اقدس همایون نایل آمدند و در نود و نه بلقب جلیل امین‌الملکی و خدمت نیابت کلیّه خدمات دولتی مرحوم امین‌السّلطان اختصاص یافته در سنه یکهزار و سیصد هنکام حرکت و تشریف‌فرمائی موکب فیروزی کوکب همایون بساحت خراسان بریاست اردوی همیون نایل و در همین سفر سعادت‌اثر باقتضای خشنودی و رضای خاطر همایون از مراتب خدمات معزی‌الیه باعطای نشان درجه اوّل شیر و خورشید و حمایل سبز سرافراز کردیده و پس از قلیل زمانی که مرحوم امین‌السّلطان بجوار رحمت حق پیوست لقب امین‌السّلطانی و مناصب جلیله وزارت دربار اعظم و خزانه عامره و کمرک و غیره و غیره از مشاغل و اعمالی که مرحوم امین‌السّلطان متصدّی بود تماماً بجناب معزی‌الیه تفویض و مرحمت شد و در سنه هزار و سیصد و یک چون بخوبی از عهده خدمات و مرجوعات دولتی برآمده بودند باعطای یک ثوب سرداری شمسه مرّصع ممتاز از ملابس جامه خانه خاصه مخلّع و مباهی شده و همواره طرف توجّه خاص و مورد مرحمت مخصوص شاهنشاهی هستند

نواب اللّهقلی میرزا ایلخانی

نواب اللّهقلی میرزا ایلخانی پسر مرحوم موسی خان قاجار ابن مرحوم حسینقلی‌خان ملقب بجهانسوزخان برادر بطنی خاقان خلدآشیان مرحوم مبرور و از طرف مادر دخترزاده خاقان مغفور و با این اصل اصیل و نَسَب جلیل و شَرَف قرابت خانواده سلطنت عظمی شخصاً نیز از تربیت یافتکان بادرایت و چاکران بالیاقت دولت روزافزون هستند در مبادی عمر بشرف چاکری مرحوم مبرور ولیعهد عبّاس میرزا طاب الله ثراه نایل شده و در رکاب فیروزی انتساب ولایت عهد بخراسان رفته دو سالی بحکومت سبزوار برقرار بودند در سلطنت شاهنشاه رضوان‌جایکاه ماضی محمّدشاه طاب‌الله ثراه