برگه:Sharaf 16 Rabi al thani 1301.pdf/۳

این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

بمنصب نبیل ایلخانی‌کری ایل جلیل قاجار سرفراز و مورد مراحم و الطاف کوناکون شهریاری کردیده پس از چند سال علاوه بر این منصب جلیل بحکومت بروجرد نیز منصوب و مامور شدند دو سال قبل از فوت شاهنشاه مرحوم باذن و رخصت دولت عزیمت عتبات عالیات را نموده

بیست و هفت سال تمام در عراق عرب اقامت جستند و در ظرف اینمدّت سه سفر بحجّ و چهار مرتبه باسلامبول و یک سفر بهندوستان و دو مرتبه بتمام اروپا سفر کرده از رسوم جدیدهٔ دولت متمدّنه و معلومات مفیدهٔ ممالک خارجه اطّلاعی وافی حاصل کرده در اواخر سال هزار و دویست و هشتاد و نه بر حسب امر جهانمطاع بندکان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی خلّدالله ملکه احضار بدربار مبارک کردیده بشمول الطاف شهریاری و اعطای مواجب