برگه:Shir khorshid.pdf/۲۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
تاریخچه شیر و خورشید / احمد کسروی
۲۲
 

واژه نامه

آهنگ – قصد

ارج – ارزش

ارجمند – ارزشمند

اغلاق – پیچیده گویی

انگاشتن – فرض کردن

بالا – قد

بخش – سهم

بخش کردن – تقسیم کردن

بویژه – مخصوصاً

پاس – احترام

پافشاری – اصرار

پندار – گمان، فرض

پنداشتن – فرض کردن

پیرایه – زیور

پیکر – جسم

تازیگان – عربها

ترسا – مسیحی

ترسایان – مسیحیان

چرخشت – چرخی که با آن آب انگور گیرند

چلیپا – صلیب

خرده – ایراد

درخور – سزاوار، شایسته

درفش – پرچم، بیرق

دلارا – محبوب، معشوق

دیبا – پارچه ابریشمی رنگین

دیده – چشم

رخسار – روی، چهره

شایان – سزاوار، شایسته

شیدا – شیفته، دیوانه از عشق

فرجام، سرانجام، نتیجه

فلوس – سکه مسی

کانا – نادان

کژدم – عقرب

کوشک – کاخ

متولوجی – اسطوره شناسی

مغلق – دشوار

نسیج – بافته شده

نگاشتن – نقش کردن

نمایان – ظاهر

هشتن – گذاشتن، رها کردن

هشته – رها کرده

همال – همتا، مانند

همچشمی – رقابت

یمانی – یمنی، منسوب به یمن