برگه:Shir khorshid.pdf/۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
تاریخچه شیر و خورشید / احمد کسروی
۳
 

خدا با ماست

این کتاب را به پیشاهنگان ایران
ارمغان می‌نمایم. کسروی

تاریخچه

شیر و خورشید

 

نوشته

کسروی تبریزی

  1. چاپ نخست۱۳۰۹
اگر بتخانه شیر آمده ست شید رواست
بدانکه خانه شیداست شیر برگردون
قطران تبریزی