برگه:TarikhMashrouteh3.pdf/۲۵۱

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
تاریخ مشروطهٔ ایران
۸۲۲
 

استواری نداشته بهمان بس کرده بودند که دیوارهای باغها را سوراخ کنند و در پشت آن بایستند.

روز هفدهم دیماه (۱۴ ذوالحجه) صمدخان و حاجی احتشام ناگهان تاخت آوردند و جنگ درگرفت. مجاهدان دلیرانه ایستادگی نمودند. ولی چون دولتیان انبوه‌تر میبودند و از آنسوی سربازان اسکو کوچه‌باغهای سردرود را نیک می‌شناختند و بآن


پ ۲۵۸

این پیکره نشان میدهد بستر یک رودخانه را پس از جنگی که روی داد. همانا سواران بخانه‌ها ریخته و بتاراج پرداخته با پشته‌بارها می‌رفته‌اند که مجاهدان رسیده بشلبک پرداخته‌اند. و چنانکه دیده میشود برخی بچگان نیز کشته شده. (گویا پیشامد در یکی از دیه‌ها رخ داد).