برگه:TarikheIranMogholtaAfshar.pdf/۳۰۹

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.