برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فروُغ فرّخ‌زاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تولّدی دیگر

 
 

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲