برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۰۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

جویباری یافتید آوازخوان

رو به آبی‌رنگ دریاها روان

خفته بر گردونهٔ طغیان خویش

جاری از ابریشم جریان خویش

یال اسب باد در چنگال او

روح سرخ ماه در دنبال او

ران سبز ساقه‌ها را میگشود

عطر بکر بوته‌ها را میربود

بر فرازش، در نگاه هر حباب

انعکاس بیدریغ آفتاب

خواب آن بیخواب را یاد آورید

مرگ در مرداب را یاد آورید

۸۸
مرداب