برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۰۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

آیه‌های زمین

 
 
 
 

آنگاه

خورشید سرد شد

و برکت از زمین‌ها رفت

 

و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند

و ماهیان به دریاها خشکیدند

و خاک مردگانش را

زان پس به خود نپذیرفت

۸۹