برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۰۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

و گاهواره‌ها از شرم

به گورها پناه آوردند

 

چه روزگار تلخ و سیاهی

نان، نیروی شگفت رسالت را

مغلوب کرده بود

پیغمبران گرسنه و مفلوک

از وعده‌گاههای الهی گریختند

و بره‌های گمشدهٔ عیسی

دیگر صدای هی‌هی چوپانی را

در بهت دشتها نشنیدند

 

در دیدگان آینه‌ها گوئی

حرکات و رنگها و تصاویر

وارونه منعکس میگشت

و برفراز سر دلقکان پست

و چهرهٔ وقیح فواحش

۹۱
آیه‌های زمین