برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۰۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

هدیه

 
 
 
 

من از نهایت شب حرف میزنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف میزنم

 

اگر به خانهٔ من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچهٔ خوشبخت بنگرم

۹۷