برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۲۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فتح باغ

 
 
 
 

آن کلاغی که پرید

از فراز سر ما

و فرو رفت در اندیشهٔ آشفتهٔ ابری ولگرد

و صدایش همچون نیزهٔ کوتاهی، پهنای افق را پیمود

خبر ما را با خود خواهد برد به شهر

۱۱۶