برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

آن روزها

 
 
 
 

آن روزها رفتند

آن روزهای خوب

آن روزهای سالم سرشار

آن آسمان های پر از پولک

آن شاخساران پر از گیلاس

آن خانه های تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها، بیکدیگر

آن بام‌های بادبادکهای بازیگوش

آن کوچه‌های گیج از عطر اقاقی‌ها

۱